Політика конфіденційності

Згідно Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI

«Про захист персональних даних»


ФОП Глушич Н.В.

1. Загальні положення

Згідно Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») під персональними даними розуміють відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно Політики конфіденційності в поняття "особистої інформації" входить інформація, або частина інформації, котра дозволяє Вас ідентифікувати. Як правило сюди входить ім’я та прізвище, псевдонім (нік), адреса електронної пошти та номер телефону, може також входити така інформація, як IP-адреса. Такі відомості ми можемо отримати безпосередньо від Вас, наприклад, при реєстрації на сайті, наданні контактних даних, інформації отриманої із банківської картки або платежів, а також іншу особисту інформацію, яку Ви добровільно надали нам.


Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали сайт, а також тих, хто користується наданими сайтом послугами; в зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

2. Використання та мета збору персональних даних.

Особиста інформація відвідувачів сайту, зібрана при реєстрації, переважно використовується для надання послуг у відповідності з Вашими потребами, в першу чергу для надання послуг або у договірних відносинах, а також для відповідей на Ваші запитання. Також ми можемо використовувати Вашу контактну інформацію в поштових відправленнях, а саме повідомляти Вас про нові можливості, акції та інші новини. Ми діємо відповідно до цієї Політики конфіденційності, на підставі положення про обробку і захист персональних даних та на підставі чинного законодавства України.
Ваша згода на опрацювання персональних даних діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання ваших персональних даних не обмежений. Ваші персональні дані обробляються у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та цілей, визначених цією Політикою.

3. Надання доступу до інформації.

Надання доступу до особистої інформації іншим компаніям і приватним особам можливе лише за таких наступних обставин:
  • Має місце наявність дозволу Користувача. Для передачі будь-якої конфіденційної інформації потрібна явна згода Користувача.
  • В випадках визначених чинним законодавством України, а також у випадках запобігання злочину або завдання шкоди нам або третім особам.


4. Захист інформації.

Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберігаємо особисті дані.

5. Права користувачів

Користувачі мають наступні права:
-    вимагати доступ до власних персональних даних;
-    вимагати виправлення будь-яких невірних персональних даних про Користувача;
-    вимагати видалення власних персональних даних Користувача;
-    відкликати у будь-який момент вашу згоду на опрацювання персональних даних.

Звертаємо вашу увагу, що робота деяких компонентів https://realtonl.com, для яких необхідна наявність ваших персональних даних, може бути припинена з моменту їх видалення.


6. Зміна політики конфіденційності.

Користувач приймає умови цієї політики конфіденційності і враховує, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на сайті https://realtonl.com.


З питань щодо політики конфіденційності (в т.ч. видалення персональних даних), Користувач може зв'язатися з нами використовуючи e-mail: gnvabvdpua@gmail.com


7. Згода Користувачів 

Користуючись https://realtonl.com, ви підтверджуєте, що ознайомлені з умовами цієї Політики і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та погоджуєтеся з викладеними умовами, шляхом проставлення відмітки у графі «Погоджуюсь».

Компанія:
Фізична особа- підприємець (ФОП) Глушич Наталія Валентинівна
49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги 42Ш/37
ЕДРПОУ/ІПН: 2848305926
Паспорт: серія СВ 971872, виданий 13.12.2005 року, Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 

Политика конфиденциальности

Согласно Закона Украины от 01 июня 2010 года № 2297- VI

 «Про защиту персональных данных»


ФЛП Глушич Н.В.

1. Общие положения

Согласно Закону Украины от 01 июня 2010 года № 2297-VI «О защите персональных данных» (далее – «Закон») под персональными данными понимают сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Согласно Политике конфиденциальности в понятие "личной информации" входит информация или часть информации, позволяющая Вас идентифицировать. Как правило, сюда входит имя и фамилия, псевдоним (ник), адрес электронной почты и номер телефона, может также входить такая информация, как IP-адрес. Такие сведения мы можем получить непосредственно от Вас, например, при регистрации на сайте, предоставлении контактных данных, информации полученной с банковской карты или платежей, а также другую личную информацию, которую Вы добровольно предоставили нам.

Компания с большим уважением относится к конфиденциальной (персональной) информации всех без исключения посетивших сайт, а также тех, кто пользуется предоставленными сайтом услугами; в связи с чем Компания стремится защищать конфиденциальность персональных данных (ведомостей или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано), тем самым создав и обеспечив максимально комфортные условия использования сервисов Сайта каждому пользователю.

2. Использование и цель сбора персональных данных.

Личная информация посетителей сайта, собранная при регистрации, предпочтительно используется для предоставления услуг в соответствии с вашими потребностями, в первую очередь для предоставления услуг или в договорных отношениях, а также для ответов на ваши вопросы. Также мы можем использовать Вашу контактную информацию в почтовых отправлениях, а именно сообщать Вам о новых возможностях, акциях и других новостях. Мы действуем в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, на основании положения об обработке и защите персональных данных и на основании действующего законодательства Украины.

Ваше согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного срока. Срок хранения ваших персональных данных не ограничен. Ваши персональные данные обрабатываются в срок, не больший чем это необходимо в соответствии с их законным назначением и целями, определенными настоящей Политикой.

3. Предоставление доступа к информации.

Предоставление доступа к личной информации другим компаниям и частным лицам возможно только при следующих обстоятельствах:
• Имеется разрешение Пользователя. Для передачи какой-либо конфиденциальной информации требуется явное согласие Пользователя.
• В случаях определенных действующим законодательством Украины, а также в случаях предотвращения преступления или причинения вреда нам или третьим лицам.

4. Защита информации.

Мы принимаем все необходимые меры для защиты данных от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения. К ним относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизованного доступа к системам, в которых мы храним личные данные.

5. Права пользователей

Пользователи имеют следующие права:
- требовать доступ к своим персональным данным;
- требовать исправления каких-либо неверных персональных данных о Пользователе;
- потребовать удаления собственных персональных данных Пользователя;
- отозвать в любой момент ваше согласие на проработку персональных данных.

Обращаем внимание, что работа некоторых компонентов https://realtonl.com, для которых необходимо наличие ваших персональных данных, может быть прекращена с момента их удаления.

6. Изменение политики конфиденциальности.

Пользователь принимает условия этой политики конфиденциальности и учитывает, что данная политика конфиденциальности может время от времени изменяться. Изменения, вносимые в политику конфиденциальности, публикуются на сайте https://realtonl.com.
По вопросам политики конфиденциальности (в т.ч. удаления персональных данных), Пользователь может связаться с нами используя e-mail: gnvabvdpua@gmail.com

7. Согласие Пользователей

Используя https://realtonl.com, вы подтверждаете, что ознакомлены с условиями настоящей Политики и правами, предоставленными субъектам персональных данных согласно ст. 8 Закона Украины «О защите персональных данных» и согласны с изложенными условиями, путем проставления отметки в графе «Соглашаюсь».

Компания:
Физическое лицо-предприниматель (ФЛП)  Глушич Наталия Валентиновна
49094, Украина, Днепр, ул. Набережная Победы 42Ш/37
ЕГРПОУ/ИНН: 2848305926
Паспорт: серия СВ 971872, выданный 13.12.2005 года, Бердянским ГО УМВС Украины в Запорожской области 

Privacy Policy

According to the Law of Ukraine dated June 01, 2010 No. 2297-VI

  "On the protection of personal data"


FOP Glushich N.V.

1. General Provisions

According to the Law of Ukraine dated June 01, 2010 No. 2297-VI "On the Protection of Personal Data" (hereinafter referred to as the "Law"), personal data is understood as information or a set of information about an individual who is identified or can be specifically identified. According to the Privacy Policy, the concept of "personal information" includes information or a piece of information that allows you to be identified. As a rule, this includes the first and last name, pseudonym (nickname), email address and phone number, may also include information such as IP address. We may receive such information directly from you, for example, when registering on the site, providing contact details, information received from a bank card or payments, as well as other personal information that you voluntarily provided to us.

The Company treats with great respect the confidential (personal) information of all those who visit the site without exception, as well as those who use the services provided by the site; in this connection, the Company seeks to protect the confidentiality of personal data (statements or a set of information about an individual who is identified or can be specifically identified), thereby creating and ensuring the most comfortable conditions for using the Site services for each user.

2. Use and purpose of collecting personal data.

The personal information of site visitors collected during registration is preferably used to provide services in accordance with your needs, primarily for the provision of services or in a contractual relationship, as well as to answer your questions. We may also use your contact information in mailings, namely to inform you about new opportunities, promotions and other news. We act in accordance with this Privacy Policy, on the basis of the regulation on the processing and protection of personal data and on the basis of the current legislation of Ukraine.

Your consent to the processing of personal data is valid for an indefinite period. The period of storage of your personal data is not limited. Your personal data is processed for no longer than is necessary in accordance with their legitimate purpose and the purposes defined by this Policy.

3. Providing access to information.

Providing access to personal information to other companies and individuals is possible only under the following circumstances:
• Has User permission. The transfer of any confidential information requires the express consent of the User.
• In cases determined by the current legislation of Ukraine, as well as in cases of preventing a crime or causing harm to us or third parties.

4. Information protection.

We take all reasonable steps to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure or destruction. These include, in particular, internal review of data collection, storage and processing processes and security measures, including appropriate encryption and physical data security measures to prevent unauthorized access to the systems in which we store personal data.

5. User rights

Users have the following rights:
- request access to your personal data;
- demand the correction of any incorrect personal data about the User;
- demand the deletion of the User's own personal data;
- revoke your consent to the processing of personal data at any time.

Please note that the operation of some components of https://realtonl.com, which require the presence of your personal data, may be terminated from the moment of their removal.

6. Changing the privacy policy.

The user accepts the terms of this privacy policy and acknowledges that this privacy policy may change from time to time. Changes to the privacy policy are published on the website https://realtonl.com.
For privacy policy issues (including the deletion of personal data), the User can contact us using e-mail: gnvabvdpua@gmail.com

7. Consent of Users

By using https://realtonl.com, you confirm that you are familiar with the terms of this Policy and the rights granted to personal data subjects in accordance with Art. 8 of the Law of Ukraine "On the Protection of Personal Data" and agree to the terms set out by checking the box "I agree".

Company:
Individual Entrepreneur (FOP) Glushich Natalia Valentinovna
49094, Ukraine, Dnipro, st. Embankment Pobeda 42Sh/37
EDRPOU/TIN: 2848305926
Passport: series SV 971872, issued on December 13, 2005, by the Berdyansk GO UMVS of Ukraine in the Zaporozhye region
Made on
Tilda